StatutU skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na sednici Skupštine Udruženja “ Borska internet organizacija – BITNO“ održanoj 7.februara 2013. godine u Boru, usvojen je novi:

STATUT BORSKE INTERNET ORGANIZACIJE – BITNO

ČLAN 1

CILJEVI

Udruženje građana “Borska internet organizacija”, (u daljem tekstu “Bitno”) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj razvoj, uvođenje, promovisanje i primena informacionih tehnologija na bazi usvojenih međunarodnih standarda, kao i edukacija građana za korišćenje Interneta.

ČLAN 2

DELATNOST

 • Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje građana „BITNO“ se posebno angažuje na:
 • povezivanju i organizovanju korisnika na Internetu
 • obezbeđenju stručne i tehničko – tehnološke podrške članovima u realizaciji prisustva na Internetu
 • medijskoj promociji Interneta kao najefikasnijeg medija i sredstva za komunikaciju
 • organizaciji, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupova, savetovanja, seminara kao i drugih oblika usavršavanja u oblasti informacionih tehnologija
 • objavljivanju knjiga, CD, video i drugih publikacija u oblasti informacionih tehnologija
 • okupljanju i organizaciji naučnih i stručnih kadrova za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena informacionih tehnologija
 •  saradnji sa školama, univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave Internetom, medijima i lokalnom samoupravom.

ČLAN 3

NAZIV I SEDIŠTE

Naziv Udruženja je: „Borska internet organizacija“, a skraćeni naziv je „BITNO“.

Sedište Udruženja građana „BITNO“ je u Boru, na adresi Cara Lazara 8/1.

Udruženje građana „BITNO“ svoju delatnost ostvaruje na celoj teritoriji Republike Srbije.

ČLAN 4

ČLANSTVO

Razlikuju se tri (3) tipa članstva:

 • Redovan član
 • Neaktivan član
 • Maloletni član

Osnovne odredbe o članovima koje se odnose na sve tipove članstva:

 • član Udruženja građana „BITNO“ može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i koje nije ranije izgubilo svojstvo člana po predlogu organa Udruženja zbog kršenja obaveza člana definisanim ovim Statutom  članom 5
 • maloletno lice sa navršenih 14 godina života može biti član Udruženja samo sa overenom izjavom njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik
 • odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor
 • članstvo se stiče potpisivanjem štampane pristupnice ili popunjavanjem elektronskog upitnika
 • član može istupiti iz članstva svojom voljom davanjem pisane izjave o istupanju koja pravno stupa na snagu od dana podnošenja i izjašnjavanjem na poziv Upravnog odbora o reviziji članstva, na način koji je Upravni odbor definisao. Za svojevonjno  istupanje iz članstva maloletnog lica nije potrebna saglasnost njegovog zakonskog zastupnika
 • odluku o prestanku članstva donosi Skupština na predlog Upravnog odbora
 • Redovan član može postati Neaktivan član ukoliko ne ispunjava sve dužnosti definisane ovim Statutom članom 5. Neaktivan član može postati Redovan član ukoliko ispunjava sve dužnosti definisane ovim Statutom članom 5. Maloletni član može postati Neaktivan ili Redovan član kada postane punoletan. Odluku o promeni tipa članstva donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.

ČLAN 5

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Redovan član ima prava da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja „BITNO“
 • neposredno učestvuje u raspravi i odlučivanju na Skupštini kao i preko organa Udruženja „BITNO“
 • bira i bude biran u organe Udruženja građana „BITNO“
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja građana „BITNO“

Redovan član je dužan da:

 • se pridržava Statuta i drugih osnovnih akata i ciljeva Udruženja građana „BITNO“
 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja građana „BITNO“
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja građana „BITNO“
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor
 • da čuva i podiže ugled Udruženja građana „BITNO“
 • da plaća članarinu

 

Neaktivan član i Maloletni član, ima prava da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja „BITNO“
 • neposredno učestvuje u raspravi na Skupštini kao i preko organa Udruženja „BITNO“, ali nema pravo glasa
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja građana „BITNO“

Neaktivan član i Maloletni član, je dužan da:

 • se pridržava Statuta i drugih osnovnih akata i ciljeva Udruženja građana „BITNO“
 • doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja građana „BITNO“
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjima, u aktivnostima Udruženja građana „BITNO“
 • da čuva i podiže ugled Udruženja građana „BITNO“

ČLAN 6

ORGANI

Organi Udruženja građana „BITNO“ su Skupština i Upravni odbor.

ČLAN 7

SKUPŠTINA

Skupštinu Udruženja građana „BITNO“ čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora kao i na pisanu inicijativu najmanje jedne trećine članstva. Sednice Skupštine mogu biti održane i putem interneta na način predviđen Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja „BITNO“.

Skupština:

 • donosi poslovnik o radu
 • donosi plan i program rada Udruženja
 •  odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja
 • usvaja Statut, kao i njegove izmene i dopune
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva sa pravom glasa.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova sa pravom glasa.

Za odluku o izmenama Statuta neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova sa pravom glasa.

ČLAN 8

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja građana „BITNO“ koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja utvrđenim ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Upravni odbor ima najmanje tri (3) člana a najviše sedam (7) članova, koje bira i opoziva Skupština. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika i sekretara. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Zamenik predsednika i sekretar su ovlašćeni da zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja a u odsustvu Predsednika.

Mandat članova Upravnog odbora je tri (3) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

ČLAN 9

DELOKRUG UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor:

 • rukovodi radom Udruženja građana „BITNO“ između 2 sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja građana „BITNO“
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima
 • donosi finansijske odluke
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet (5) Redovnih članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.
 • priprema predlog Plana i Programa rada, koji podnosi Skupštini na usvajanje
 • priprema Izveštaj o svom radu, koji podnosi Skupštini na usvajanje
 • priprema predlog Dnevnog reda za sednicu Skupštine, koji podnosi Skupštini na usvajanje
 • Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova.

ČLAN 10

JAVNOST RADA

Rad Udruženja građana „BITNO“ je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja građana „BITNO“ neposredno ili putem internih publikacija, internet sajta Udruženja i putem saopštenja za javnost.

ČLAN 11

SARADNjA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženja građana „BITNO“ uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim i sličnim Udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje građana „BITNO“ može pristupiti međunarodnim udruženjima u oblasti Informacionih tehnologija, o čemu odluku donosi Skupština.

Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u skladu sa zakonom.

ČLAN 12

NOVČANA SREDSTAVA

Udruženje građana „BITNO“ pribavlja sredstva od članarina, donacija pravnih i fizičkih lica, konkurisanjem projekata državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Materijalna i finansijska sredstva Udruženje „BITNO“ koristi za ostvarivanje svojih ciljeva u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Udruženje „BITNO“ je dužno da svoje prihode i finansijsko poslovanje učini dostupno javnosti.

ČLAN 13

PRESTANAK RADA

Udruženje građana „BITNO“ prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada imovina Udruženja građana „BITNO“ preneće se na „Mozaik“ centar za decu ometenu u razvoju.

ČLAN 14

PEČAT

Udruženje građana „BITNO“ ima pečat ovalnog oblika na kome piše: “BORSKA INTERNET ORGANIZACIJA” – „BOR“, ćirilično na srpskom jeziku. U centralnom delu pečata napisan je skraćeni naziv Udruženja: „BITNO“, ćirilično na srpskom jeziku a odmah ispod njega se nalazi logo Udruženja „BITNO“.

ČLAN 15

 LOGO

Logo Udruženje građana „BITNO“ predstavlja stilizovani računarski miš ispred kojeg je latiničnim pismom napisano „BITN” čime stilizovni miš zamenjuje slovo „O“.

ČLAN 16

 STUPANJE STATUTA NA SNAGU

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženja građana „BITNO“ a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog državnog organa.

U Boru,

07. Februar 2013.god.